Zasah

Kde sa stala chyba?Čítajte viac...

Konflikt

Konflikt v parlamente.


Čítajte viac...
Konflikt

Zníženie dane na základné potraviny.


Čítajte viac...
Kotol

Zakúrime, ozdravímeStreda 16.1. pred Ministerstvom zdravotníctva

Čítajte viac:
Zakúrime, ozdravíme

Môj blog

List na MZV PDF Tlačiť E-mail
Napísal Alojz Hlina   
Štvrtok, 20 Január 2011 11:52

Plné znenie listu zaslaného na Ministerstvo zahraničných vecí SR.

 

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Konzulárny odbor

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

 

 

Vec: Žiadosť

 

Obraciam sa na Vás ako občan Slovenskej Republiky a zároveň aj ako občan krajiny, ktorá je členom Európskej únie, z čoho, predpokladám, vyplývajú určité právne konsekvencie potrebné pre posúdenie tejto žiadosti.

Dňa 18/1/2011 som v spoločnosti mojej manželky navštívil verejne prístupné miesto, a to budovu Rady Európskej únie Justus Lipsius , 175, Rue de la Loi v Bruseli.

Po absolvovaní bezpečnostnej prehliadky som v čase o cca 13:00 hodine na podlahu vstupného priestoru budovy umiestnil plagát s textom: Europeans please stp that!!! V čase, keď som plagát umiestnil , bol na podlahe inštalovaný koberec prezentujúci niektoré obdobia a skutočnosti významné pre v súčasnosti predsedajúcu krajinu, a to Maďarskú republiku. Plagát bol umiestnený do tej časti, na ktorej bola vytlačená mapa z roku 1848 a ktorá je vnímaná v našej krajine veľmi problematicky. Rovnako som v časti, na ktorej bola znázornená podobizeň hudobného skladateľa Franza Liszta, na jeho spomienku položil kyticu tulipánov.

 

Položením plagátu a kytice na podlahu nedošlo k žiadnemu poškodeniu koberca a ani k inej skutočnosti, ktorej dôsledkom by bolo obmedzenie mobility iných návštevníkov, rovnako položenie kvetov a plagátu nemalo vplyv na bezpečnosť v budove.

Približne po 10 minútach k plagátu pristúpil pracovník ochrannej služby a po komunikácii prostredníctvom vysielačky a príchode ďalších pracovníkov pravdepodobne ochrannej služby v civile /predpokladám, nakoľko sa mi počas celej doby nikto nelegitimoval a ani ma neinformoval, na základe akého oprávnenia v danom čase a priestore koná/.

V tom čase, prítomní pracovníci služby sa nezaoberali dôvodmi položenia plagátu alebo jeho textom, resp. inými skutočnosťami, ale ich jediným zámerom bol prístup k fotografiám a k videu. Identifikujem, že ich primárnym záujmom bolo zničiť fotografie a videozábery a predpokladám, že takto postupovali na základe inštrukcií od osôb, ktoré mohli takéto nariadenie vydať. Dôkazom tohto môjho tvrdenia je skutočnosť, že pracovník mi z fotoaparátu, ktorý nám bol odobratý, vymazal viaceré fotografie a najmä tie, na ktorých bol zdokumentovaný plagát položený na koberci. Na moje viacnásobné výzvy, aby mi povedal, na základe akého oprávnenia tak činí, mi odmietol odpovedať. Fotografie boli zničené nenávratne.

Skutočnosť, že vymazané fotografie sú zničené nenávratne, je pre mňa mimoriadne dôležitá. Rovnako dôležité pre mňa je zistiť, či je možné proti vôli slobodného občana, ktorý v danom čase nebol o ničom poučený a ktorého obmedzili osoby, ktoré sa neligitimovali, zničiť nenávratne jeho fotografie, ktoré sú predmetom ochrany autorského a majetkového vlastníctva v zmysle platných zákonov. V prípade, že existuje predpis, ktorý umožňuje takéto konanie, ako občan sa domáham záväzného potvrdenia dotknutých orgánov, že uvedené konanie malo oporu v zákone, resp. že tento zákon /predpis, nariadenie/ umožňuje takého konanie. V prípade, že áno, žiadam doplniť jeho číslo a celú textáciu.

Zdá sa mi však nepravdepodobné, aby v demokratickej krajine a v tomto konkrétnom prípade aj v budove, v ktorej sídli vrcholný orgán Európskej únie, platili pravidlá, ktoré sú skôr príslušné pre nedemokratické režimy.

Pracovník mne neznámeho postavenia a statusu, na základe ktorého konal tak, ako konal, ma po vymazaní fotografií z fotoaparátu vyzval, aby som mu odovzdal kameru, v ktorej ako povedal, rovnako vymaže všetky zábery, na ktorých je položený plagát na koberci. Nakoľko som mal pochybnosti o oprávnenosti podobného konania, kameru som mu odmietol vydať. Následne sme boli konfrontovaní s nátlakom a hrozbami typu, že ak im nedám kameru, tak zavolajú políciu, tá nás zatkne do cely a budeme podrobení osobnej prehliadke. Kameru aj fotoaparát nám odoberú ako dôkazový materiál na polícii. Ale ak mu kameru vydám, on vymaže snímky a môžeme odísť. Jeden z pracovníkov sa správal mimoriadne hrubo a vulgárne, a to v prítomnosti ženy. Myslím si, že pracovník v takejto budove, by sa mal správať dôstojne a profesionálne a rovnako by si mal uvedomiť, že nie je strážcom trhoviska na predmestí Bruselu a nemal by používať pri jednaní so stránkou výrazy, ktoré sú vulgárnym názvom pre mužský pohlavný úd. Uvedené výrazy používal vo francúzskom jazyku a boli vyjadrené počas komunikácie s mojou manželkou, ktorá s pracovníkom rozprávala francúzskym jazykom.

Rešpektujem skutočnosť, že kvôli bezpečnostnej situácii je možné v určitých prípadoch kontrolovať, či vyhotovená fotodokumentácia nie je z pohľadu bezpečnosti objektu riziková, ale ak je jednoznačné, že zábery nie sú nebezpečné, ale len dokumentujú skutočnosť na verejne prístupnom mieste, potom je ich nenávratné zničenie vymazaním z fotoaparátu hrubým zásahom do mojich osobných, vlastníckych a autorských práv.

Predpokladám, že ako občan krajiny, ktorá je členom EÚ, sa mám právo voči takémuto konaniu brániť a dožadovať sa vysvetlenia. Obzvlášť, keď sa takáto udalosť udiala v budove Európskej Únie. Rovnako zdôrazňujem, že hrubé správanie príslušného pracovníka je neprípustné, a to obzvlášť, ak bolo použité v komunikácii so ženou. Svedčí o psychickej nepripravenosti konkrétneho pracovníka vykonávať svoju profesiu.

Tento list je žiadosťou na podanie vysvetlenia konania a jeho oprávnenosti príslušníkov ochranky v rámci budovy Rady Európskej Únie. Predpokladám, že samostatným konaním sa obrátim na Vás so žiadosťou na zistenie skutočnosti, či následný postup belgickej polície zodpovedal štandardným postupom. Len pre informáciu uvádzam, že belgická polícia nás odviedla spred budovy Rady EÚ na policajnú stanicu, kde nás podrobila osobnej prehliadke a po viac ako 4 hodinách nás bez akéhokoľvek vysvetlenia alebo dokumentácie prepustila.

 

S očakávaním Vašej odpovede,

 

Alojz Hlina

Na vedomie:

-Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
Palisády 29
SK - 811 06 Bratislava

-Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike
Palisády 29
811 06 Bratislava


 

 

Posledná úprava Pondelok, 21 November 2011 15:29